2018-04-21

Veiklos dokumentai

Mokyklos nuostatai

Strateginis planas 2020-2024

Strateginio plano patvirtinimas

Mokyklos 2020 m. veiklos planas

Vadovo veiklos vertinimo išvada

Mokyklos auditas 2018 m.

Darbo tvarkos taisyklės

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas

Kaip elgtis įvykus branduolinei avarijai

Kaip sumažinti radioaktyvųjį užterštumą

Civilinės saugos rekomendacijos gyventojams-lankstinukas

Klausimai ir atsakymai apie branduolines ar radiologines avarijas

Darbuotojų etikos kodeksas

Etikos komisijos darbo reglamentas

Mokinio elgesio taisyklės

Vaiko gerovės komisijos nuostatai   ir Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 
Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.
Iki rugsėjo 10 d. tėvai (globėjai), kurių vaikai važiuoja iš kaimų ir miestelių, mokyklos direktoriui pateikia 
Prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.
Pateikiant prašymą, kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių, vykstančių už mokyklos ribų dalyvauti
koncertinėje, kultūrinėje ar pažintinėje veikloje, organizavimo aprašas

➺ 1 priedas – Prašymas dėl išvykos su mokiniais
➺ 2 priedas – Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas
➺ 3 priedas – Mokinių, vykstančių už mokyklos ribų, saugos ir sveikatos instruktažas
➺ 4 priedas – Prašymas dėl muzikos instrumentų, mokyklos inventoriaus naudojimo

Metodinių grupių veiklos planai 2020 m.: 

Fortepijono metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Styginių instrumentų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Tautinių instrumentų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Muzikos teorijos metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Antro instrumento metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Akordeono metodinės grupės 2020 m. veiklos planas 
Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Chorinio dainavimo metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Chorinio dainavimo fortepijono dalyko metodinės grupės 2020 m. veiklos planas

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo