2018-04-21

Veiklos dokumentai

Mokyklos nuostatai

Strateginis planas 2020-2024

2020 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2020-2021 m. m. ugdymo planas

Mokyklos auditas 2018 m.

Vidaus kontrolės politika

Finansų kontrolės teisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo metu taisyklės

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas

Kaip elgtis įvykus branduolinei avarijai

Kaip sumažinti radioaktyvųjį užterštumą

Civilinės saugos rekomendacijos gyventojams-lankstinukas

Klausimai ir atsakymai apie branduolines ar radiologines avarijas

Darbuotojų etikos kodeksas

Etikos komisijos darbo reglamentas

Psichologinio saugumo užtikrinimo politika (mobingas)

Mokinio elgesio taisyklės

Vaiko gerovės komisijos nuostatai   ir Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 
Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.
Iki rugsėjo 10 d. tėvai (globėjai), kurių vaikai važiuoja iš kaimų ir miestelių, mokyklos direktoriui pateikia 
Prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.
Pateikiant prašymą, kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Mokinių, vykstančių už mokyklos ribų dalyvauti
koncertinėje, kultūrinėje ar pažintinėje veikloje, organizavimo aprašas

➺ 1 priedasPrašymas dėl išvykos su mokiniais
➺ 2 priedasMokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas
➺ 3 priedasMokinių, vykstančių už mokyklos ribų, saugos ir sveikatos instruktažas
➺ 4 priedasPrašymas dėl muzikos instrumentų, mokyklos inventoriaus naudojimo

Metodinių grupių veiklos planai 2021 m.: 

Akordeono metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Antro Instrumento metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Chorinio dain. fortepijono dalyko metod. grupės 2021 m. veiklos planas
Chorinio dainavimo metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Fortepijono metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Pučiamųjų metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Solinio metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Styginių metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Tautinių metodinės grupės 2021 m. veiklos planas
Teorijos planas metodinės grupės 2021 m. veiklos planas

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo