2018-04-21

Veiklos dokumentai

Mokyklos nuostatai (2019-01-23)

Mokyklos 2020 m. veiklos planas (2020-12-16)

Vadovo veiklos vertinimo išvada (2020-01-30)

Darbo tvarkos taisyklės (2018-12-20)

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2020-08-20)

Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (2019-03-01)

Darbuotojų etikos kodeksas (2018-01-03)

Etikos komisijos darbo reglamentas (2018-01-23)

Mokinio elgesio taisyklės

Vaiko gerovės komisijos nuostatai   ir Pranešimo apie smurtą ir patyčias forma

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu 
Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.
Iki rugsėjo 10 d. tėvai (globėjai), kurių vaikai važiuoja iš kaimų ir miestelių, mokyklos direktoriui pateikia 
Prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo.
Pateikiant prašymą, kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių, vykstančių už mokyklos ribų dalyvauti
koncertinėje, kultūrinėje ar pažintinėje veikloje, organizavimo aprašas

➺ 1 priedas – Prašymas dėl išvykos su mokiniais

➺ 2 priedas – Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas

➺ 3 priedas – Mokinių, vykstančių už mokyklos ribų, saugos ir sveikatos instruktažas

➺ 4 priedas – Prašymas dėl muzikos instrumentų, mokyklos inventoriaus naudojimo

Mokyklos auditas 2018 m.

Metodinių grupių veiklos planai 2020 m.: 

Fortepijono metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Styginių instrumentų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Tautinių instrumentų metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Muzikos teorijos metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Antro instrumento metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Akordeono metodinės grupės 2020 m. veiklos planas 
Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Chorinio dainavimo metodinės grupės 2020 m. veiklos planas
Chorinio dainavimo fortepijono dalyko metodinės grupės 2020 m. veiklos planas

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo