2018-04-09

Teorijos

Metodinės grupės pirmininkė – Rūta Bernatonytė.

Muzikos teorijos disciplinomis – solfedžio ir muzikos istorija, siekiama sužadinti vaikų domėjimąsi muzika, ugdyti muzikinį skonį, skatinti mąstymą ir emocijas.

Solfedžio mokymas trunka aštuonerius metus (nuo I iki VIII kl.). Pamokose vaikai mokomi muzikos rašto, solfedžiuoti, atlikti įvairius vokalinius – intonacinius bei ritminius pratimus, užrašyti melodijas klausant muzikos, muzikos teorijos ir terminologijos pagrindų, analizuoti kūrinius pritaikant teorijos žinias. Įvairios praktinės ir kūrybinės užduotys lavina mokinių muzikinę klausą, atmintį, gebėjimą dainuoti iš natų, ritmo pojūtį, formuoja muzikos supratimą. Muzikos istorijos mokymas trunka ketverius metus (nuo V iki VIII kl.). Šiose pamokose mokiniai susipažįsta su muzikos atsiradimu ir vystymusi, pasaulyje pripažintais kompozitoriais ir jų kūriniais, įvairiomis epochomis, stiliais, muzikos žanrais.

Solfedžio moko Rūta Bernatonytė, Miglė Uleckienė, Jolanta Grinevič-Tankeliun, Gabrielė Rastenytė-Mališauskienė, Galina Savinienė, Raimonda Svirskienė, Vydmantas Ruzgys, o muzikos istorijos – Viktorija Jakštienė ir Brigita Jurkonytė.

Nepaisant to, kad solfedžio ir muzikos istorijos pamokos yra grupinės, vienas iš mokytojų tikslų yra atskleisti kiekvieno vaiko individualumą, lavinti įvairius gebėjimus. Pamokose skatinama mokinių motyvacija domėtis muzikos teorijos dalykais ir įgytas žinias panaudoti muzikavime.

Kiekvienais metais mokiniai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose, miesto ir mokyklos muzikos teorijos dalykų festivaliuose, viktorinose, konkursuose, yra šių konkursų prizininkai, laureatai bei diplomantai. Mokytojai mokiniams organizuoja viktorinas mokyklos ir respublikos mastu, konkursus, įvairius mokinių kūrybos ir kompetencijų ugdymo projektus, kurių metu dalyviai įgytus pasiekimus atskleidžia muzikuodami individualiai ir grupėmis, kurdami muziką, perteikdami muzikos emocijas užrašytomis savo mintimis, sukurtomis eilėmis, piešiniais, kurie yra eksponuojami mokyklos viešose erdvėse. Tradiciniais tapo solfedžio dalyko respublikinis projektas „Natų kraitelė“ ir mokykloje rengiamas solfedžio diktantų konkursas „Ritmas ir melodija“. Įvairiuose renginiuose mokiniai išreiškia save, atranda vis naujų gebėjimų, įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Teorijos dalykų mokytojai bendradarbiauja su instrumentų dalykų mokytojais, mokinius integruoja į bendrus projektus, skatina juos skleisti savo žinias bei gebėjimus praktinėse veiklose ir scenoje.