2018-04-09

Teorijos

Metodinės grupės pirmininkė – Rūta Bernatonytė.

Muzikos teorijos disciplinomis siekiama žadinti vaikų domėjimąsi muzika, ugdyti muzikinį skonį, skatinti mąstymą ir emocijas.

Mokykloje dėstomi solfedžio ir muzikos istorijos dalykai. Solfedžio mokymas trunka aštuonerius metus (4 metus pradinio ugdymo ir 4 metus pagrindinio ugdymo). Solfedžio pamokose vaikai mokomi pažinti muzikinį raštą, naudoti jį ir kompiuterinių technologijų programų pagalba, susipažinti su muzikos teorijos įvairove, solfedžiuoti, atlikti įvairius vokalinius-intonacinius, ritminius pratimus, išmokti užrašyti melodijas klausant muzikos, analizuoti kūrinius pritaikant teorijos žinias. Įvairios praktinės ir kūrybinės užduotys lavina mokinių muzikinę klausą, atmintį, dainavimą iš natų, ritmo pojūtį, formuoja muzikos supratimą. Muzikos istorijos mokymas trunka ketverius metus. Muzikos istorija atspindi muzikos atsiradimo ir vystymosi kelią. Mokiniai muzikos istorijos pamokose susipažįsta su visomis muzikos epochomis, ryškiausiais jų kūrėjais, aprėpia visus muzikos žanrus ir stilius.

Muzikos istoriją dėsto Viktorija Jakštienė, Brigita Jurkonytė. Solfedžio moko Rūta Bernatonytė, Miglė Uleckienė, Jolanta Grinevič, Gabrielė Rastenytė, Galina Savinienė, Raimonda Svirskienė.

Dirbdami su mokinių grupėmis, mokytojai stengiasi atskleisti kiekvieno vaiko individualumą, lavinti jo asmeninius ir dalykinius gebėjimus muzikos teorijos dalykų pažinimo etapuose, taip pat populiarinti teorijos disciplinas integruojant kuo daugiau mokyklos mokinių į bendrą veiklą. Pamokose skatinama mokinių motyvacija domėtis muzikos teorijos dalykais, mokymo būdais ir metodais siekiama šių dalykų patrauklumo, kad muzikos teorijos pamokos būtų mokinių laukiamos, mėgstamos, o siūloma dalykinė veikla padėtų jiems įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose respublikiniuose, miesto ir mokyklos muzikos teorijos dalykų festivaliuose, viktorinose, konkursuose, yra šių konkursų prizininkai, laureatai bei diplomantai.

Mokytojai vaikams organizuoja viktorinas mokyklos ir respublikos mastu, konkursus, įvairius mokinių kūrybos ir kompetencijų ugdymo projektus, kurių metu mokiniai įgytus pasiekimus atskleidžia savo praktiniais darbais muzikuodami individualiai ir grupėmis, kurdami muziką, perteikdami muzikos emocijas užrašytomis savo mintimis, sukurtomis eilėmis, piešiniais, kurie eksponuojami mokyklos viešose erdvėse ir kt. Tokiuose projektuose vaikai išreiškia save ir atranda vis naujų gebėjimų, įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Taip pat teorijos dalykų mokytojai bendradarbiauja su instrumentų dalykų mokytojais ir skatina mokinius savo žinias bei gebėjimus demonstruoti bendruose renginiuose.

Teorijos dalykų patrauklumą įrodo gausus pamokas lankančių ir siūlomoje veikloje dalyvaujančių mokinių būrys. Solfedžio pamokose dainavimą labai pamėgo vaikinai ir susibūrė į vaikinų vokalinį ansamblį (vadovė mokyt. ekspertė Rūta Bernatonytė). Vaikinų ansamblis domisi ir atlieka įvairią muziką, aktyviai dalyvauja mokyklos rengiamuose didžiuosiuose renginiuose.